Saopćenja

Ministar Lučić – Svjetski dan žena na selu

15.10.2021


Povodom obilježavanja 15. oktobra Svjetskog dana žena na selu Ministar za ljudska prava i izbjeglice  u  Savjetu ministara BiH  Miloš Lučić ističe da je cilj dugoročno osnažiti poziciju žena iz ruralnih područja, te ih informisati i ohrabriti da aktivnije učestvuju u društvu i preuzmu vodeće uloge u svojim zajednicama kako bi se podigla svijest javnosti o njihovoj važnoj, mada  još nedovoljno priznatoj ulozi u društvu.

Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

U nekim sredinama su vidljivi pomaci u unapređenju položaja žena na selu kao  rezultat institucionalnog djelovanja i provođenja određenih projekata, koji su kao ciljnu grupu, imali žene u ruralnim sredinama. Upravo to pokazuje da postoji prostor za akciju i poboljšanje pozicije žena u seoskim sredinama.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa Džender centrom Republike Srpske i  Gender centrom Federacije BiH  realizuje FIGAP II Program 2018-2022., koji je podržala  agencija SIDA iz Švedske, a čija je vrijednost 2,9 miliona KM i  koji za cilj  ima poboljšanje položaja žena na selu.

Početkom 2021. godine, Ministarstvo  je preko Agencije za ravnopravnost polova BiH podržalo sedam projekata nevladinih organizacija, u vrijednosti  od  90 hiljada KM koji se odnose na ekonomsko osnaživanje žena. Od toga se pet projekata odnosilo na podršku ženama na selu i ženama u sektoru turizma i prehrane, u ukupnom i iznosu od 60 hiljada KM.

Okvirni strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018-2021) prepoznaje problem nedovoljne ravnopravnosti polova u poljoprivrednom sektoru i predviđa, kao jednu od mjera, podršku ženama i mladima u ruralnim oblastima, kroz namjensnke mjere i grantove.

Žena na selu suočava se sa brojnim izazovima kojima najčešće nije  u stanju sama odgovoriti. Zato je neophodno poboljšati  njen položaj, posebno u sferi obrazovanja,  zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja,  komunikacije, pravno ekonomskog statusa i  nasilja u  porodici. Veći dio nezaposlenog stanovništva u BiH čine žene, a u seoskim sredinama one često nisu ni registrovane jer se ne prijavljuju na evidenciju zavoda za zapošljavanje. Žene na selu u starijoj životnoj dobi najčeše nemaju penziju niti prihode i prijeti im  ekstremno siromaštvo iako rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  pruža podršku ženama iz osjetljivih kategorija društva(žrtve nasilja, žene koje nisu konkurente na tržištu rada, neobrazovane žene, žene sa višečlanom porodicom, žene u stanju socijalne potrebe bez ikakvih primanja, Romkinje). To su žene koje su pandemiju KOVID- 19 dočekale u veoma teškoj finansijskoj situaciji, koja je na njih vidno uticala ne samo ekonomski nego i psihološki.