Saopćenja

8. april - Svjetski dan Roma

9.4.2018

Povodom 8. aprila - Svjetskog dana Roma Odbor za Rome BiH će u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice održati svečanu sjednicu u utorak (10. aprila) u 11:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u historiji romskog naroda. 

Usvajanjem odluke o romskoj zastavi i himni na ovom kongresu usvojeni su simboli na romskoj zastavi, zelena boja koja simbolizuje zemlju i plava boja koja simbolizuje nebo. Crveni točak u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma, a službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi Gyelem, gyelem (˝Idem, idem˝). Prvi kongres Roma u Londonu, kada su se susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju, rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvatanjem naziva ˝Rom˝, a što na romskom jeziku znači čovjek. 

Romi su danas najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini koja se u pogledu njihovog ekonomskog stanja i dalje suočava sa visokim stepenom socijalne isključenosti. 

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice usvojilo niz mjera u cilju rješavanja problema Roma, do 2017. godine sa državnog nivoa izdvojeno je 21.622.000 KM za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma, a za ovu godinu je u budžetu planiran  iznos od dva miliona KM za ovu namjenu.

Nakon Dekade Roma, koja je trajala od 2010.–2015. godine, Bosna i Hercegovina je nastavila aktivnosti u okviru Vijeća za regionalnu saradnju za integraciju Roma do 2020. godine, programu koji uključuje zemlje Zapadnog Balkana i ima za cilj dostizanje ciljeva koje je postavila Evropska unija u okviru Platforme za Rome i  Strategije socijalnog uključivanja EU do 2020. godine. 

U saradnji sa Evropskom komisijom u januaru je održan Seminar o inkluziji Roma, a tom prilikom je  istaknut znatan napredak koji su postigle vlasti u našoj zemlji u realizaciji aktivnosti na integraciji i socijalnoj inkluziji romske populacije te je predložen  nastavak daljih napora da se poboljša implementacija socijalne uključenosti Roma u svim oblastima. 

BiH je opredijeljena da Romi budu ravnopravan dio društva za što je neophodna veća uključenost domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija, romskog nevladinog sektora i Odbora za Rome BiH kao savjetodavnog organa Vijeća ministara BiH.