Saopćenja

Usvojene izmjene i dopune Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH

5.9.2017

Vijeće ministara Bsne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH. Njima se vrši usklađivanje funkcionisanja ove institucije sa preporukama Potkomiteta za akreditaciju Međunarodnog koordinacijskog komiteta NHRI (ICC), a koje su date nakon razmatranja statusa reakreditacije Institucije ombudsmena u novembru prošle godine. 

- Uvjereni smo kako će sa ovim izmjenama zakona biti omogućena reakreditacija, odnosno zadržavanje statusa „A“ koji ima naša Institucija ombudsmena – navela je ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac nakon sjednice Vijeća ministara BiH. 

Preporuke Potkomiteta za akreditaciju odnosile su se na osiguranje finansijske nezavisnosti Institucije ombudsmena, osiguranje uloge ombudsmena na promociji ljudskih prava i osiguranje saradnje sa civilnim sektorom u BiH te domaćim i međunarodnim institucijama na promociji i zaštiti ljudskih prava. Sve preporuke su ispoštovane kroz izmjene Zakona kojim je precizirana uloga ombudsmena na promociji ljudskih prava kao i saradnja sa nevladinim sektorom u BiH te domaćim i međunarodnim institucijama na promociji ljudskih prava.

- Kada je riječ o finansijskoj nezavisnosti, izmjenama i dopunama zakona precizirana je procedura izrade budžeta ove institucije koja garantuje finansijsku nezavisnost i pecizira da „odobreni budžet mora osigurati funkcionalnu nezavisnost institucije i njeno funkcionisanje bez dodatnih uslovljavanja“ – pojasnila je ministrica Borovac. 

Veoma važan segment ovih izmjena predstavlja konačna uspostava preventivnog mehanizma. 

- Naša zemlja je u skladu sa Opcionim protokolom uz UN Konvenciju protiv torture od 2008. godine imala je obavezu uspostave preventivnog mehanizma. Ovim izmjenama zakona ta vrlo važna uloga pripala je Instituciji ombudsmena koji će nadzirati poštivanje prava osoba lišenih slobode koja borave u zatvorima, pritvorima, psihijatrijama, policijskim stanicama... - zaključila je ministrica Borovac.