Saopćenja

Međunarodna konferencija „Ekonomska i socijalna prava za prisilno raseljene osobe tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji“ u organizaciji Savjeta Evrope i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH

28.6.2017

U Sarajevu je danas završena dvodnevna međunarodna konferencija „Ekonomska i socijalna prava za prisilno raseljene osobe tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji“, u organizaciji Savjeta Evrope i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Zamjenik ministrice za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, otvarajući Konferenciju, podsjetio je da je izvan BiH još uvijek 18.748 izbjeglica, dok je u statusu raseljenih 32.611 porodica, odnosno 98.574 interno raseljena lica, što ukazuje na činjenicu da pitanje povratka još nije okončano, te da prvenstveno zavisi od socijalnih i ekonomskih prava.


Tokom konferencije učesnici su, kroz različite tematske sesije, razgovarali o regionalnim izazovima u provođenju ekonomskih i socijalnih prava dogovorenih u okviru Deklaracije Sarajevskog procesa, te Evropskoj socijalnoj povelji kao sredstvu zaštite socijalnih i ekonomskih prava.

Evropska socijalna povelja je sveobuhvatan ugovor o ljudskim pravima u smislu sadržanih materijalnih prava i do februara ove godine ratifikovana je u 34 države. Povelja uključuje socijalna prava navedena u Konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951.godine, kao što su pravo na zaposlenje, socijalnu zaštitu i pomoć, obrazovanje te stambeno zbrinjavanje, ali osim navedenih prava sadrži i neke kontrolne mehanizme za njihovo sprovođenje.

Na konferenciji je razgovarano i o implementaciji Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, čija su ključna načela utvrđena u Sarajevskoj deklaraciji 2005.godine i dalje razvijena kroz Beogradsku deklaraciju 2011.godine, pri čemu su se četiri partnerske zemlje (Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i Crna Gora) obavezale primijeniti integrisani pristup kako bi se obezbijedila održiva rješenja za sve korisnike Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Cilj Konferencije bio je razmjena mišljenja u ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava, s posebnim fokusom na izbjeglice i raseljene osobe raseljene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.