Saopćenja

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić na Međunarodnoj konferenciji o starenju u Rimu

18.6.2022

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić učestvovao je na dvodnevnoj Međunarodnoj ministarskoj konferenciji o starenju koju je u Rimu organizovala Evropska komisija pri Ujedinjenim nacijama (UNECE). Ministri učesnici konferencije su potpisali Deklaraciju ministara i na taj način potvrdili svoje aktivno zalaganje na ispunjenju ciljeva Regionalne strategije o implemantaciji Madridskog međunarodnog akcionog plana o starenju MIPAA. Bosna i Hercegovina je ratifikovala ovaj Akcioni plan i obavezna je izvještavati UNECE komisiju svakih pet godina o napretku koji je ostvaren po pitanju osoba treće životne dobi, njihovog statusa, socijalnog i ekonomskog položaja, penzionih i zdravstvenih prava. Ova pitanja su u potpunosti u nadležnosti entiteta i Brčko distrikta dok Ministarstvo koordinira procesom prikupljanja informacija koje formira u izvještaje prema  UNECE-u. Učesnici konferencije su se saglasili da je neophodno jačati zaštitu ljudskih prava starijih osoba kao i da postoje veliki izazovi po ovom pitanju koje je porebno prevazići kroz sistemska rješenja i pronaći adekvatnne načine kako starije osobe uključiti u sve tokove života, razumjeti njihove potrebe i zaštiti ljudska prava. Mnoge starije osobe suočavaju se sa samoćom i odbačenošću, marginalizacijom i siromaštvom, dobnom diskriminacijom kao i različitim oblicima nasilja. Uz sve to rasprostranjena su i brojna pogrešna uvjerenja o starenju i starosti  koji dodatno otežavaju situaciju. 

Na marginama Međunarodne konferencije o starenju u Rimu, Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH Miloš Lučić imao je više bilateralnih sastanaka. Ministar Lučić susreo se sa Ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Darijom Kisić. Sastanak je protekao u prijateljskoj i srdačnoj atmosferi. Izazovi i problemi sa kojima se suočavaju starija lica bili su jedna od tema sastanka. Iskustva sa Konferencije u Rimu neophodno je primijeniti u unapređenju položaja starijih lica kako bi dobili kvalitetnije i sadržajnije uslove za život, saglasili su se ministri Lučić i Kisić. Sastanak je nastavak odlične saradnje sa institucijama Republike Srbije i ta saradnja nastviće se i u budućnosti. Ministar Lučić takođe je u Rimu razgovarao i sa predsjednikom Međunarodnog centra „Dugovječnost“ iz Kanade Margaret Gilis. Gđa Gilis je posebno pokazala zanimanje za stanje ljudskih prava starijih osoba u Bosni i Hercegovini imajući u vidu da je ovo pitanje u Kanadi vrlo efikasno riješeno. Ponudila je stručnu i savjetodavnu pomoć na rješavanju ovog važnog pitanja. Ministar Lučić i gđa Gilis zaključili su da se licima treće životne dobi treba pružiti sva neophodna podrška i pomoć jer je ova populacija bila posebno pogođena pandemijom virusa korona.